INLEGIS Kancelarie Prawne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości Kraków

Pomagamy uzyskać wyższe odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod drogi

 • bezpłatna konsultacja co do rzeczywistej wartości nieruchomości w Krakowie i Małopolsce
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odszkodowań z tytułu wywłaszczeń
 • wysoka skuteczność podejmowanych działań

Telefon: 12 307 14 01

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Prawo własności należy do najmocniejszych praw rzeczowych w Polsce. W praktyce oznacza to, że własność jednej osoby musi być respektowana przez innych. W niektórych przypadkach przepisy dopuszczają jednak przeprowadzenie tzw. wywłaszczenia nieruchomości, a więc ograniczenia lub pozbawienia prawa własności.

Czym jest wywłaszczenie?

Wywłaszczenie nieruchomości jest tak naprawdę stanem wyjątkowym – zachodzi w ściśle określonych przypadkach. Jeśli realizacja celów publicznych nie może powstać bez naruszania cudzej własności, wywłaszczenie jest jedynym rozwiązaniem.

Wywłaszczenie pojawia się najczęściej w przypadkach budowy dróg lub inwestycji publicznych (takich jak np. stadiony miejskie, dworce kolejowe czy inne budynki użyteczności publicznej).

Wywłaszczenie nieruchomości nie może być więc dokonane w przypadku, gdy mamy do czynienia z prywatnymi inwestycjami (nawet takimi, których wartość jest bardzo duża).

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu prawa własności do gruntu określonej osoby (niezależnie od tego czy jest to tzw. czysty grunt, czy też posadowione są na nim jakiekolwiek budowle). Nierzadko bowiem na terenie, na którym ma powstać droga lub obiekt publiczny istnieje wiele różnych nieruchomości. Ograniczenie lub pozbawienie do nich prawa każdorazowo wiąże się z obowiązkiem wypłaty odszkodowania.

Wywłaszczenie nieruchomości może odbyć się tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, województwa lub powiatu). Każdorazowo właściwym organem w takiej sprawie będzie starosta lub wojewoda wybrany wg miejsca położenia nieruchomości, które mają być wywłaszczane.

Cele publiczne przy wywłaszczeniu

Wywłaszczenie nieruchomości może odbyć się tylko ze względu na cele publiczne. Ustawodawca wprowadził katalog spraw, w ramach których można pozbawić kogoś prawa własności do nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi są:

 • Wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.
 • Wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie.
 • Wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń.
 • Budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
 • Budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla.
 • Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.
 • Budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego.
 • Budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.
 • Budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1481), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług.
 • Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich.
 • Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą.
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla.
 • Zakładanie i utrzymywanie cmentarzy.
 • Ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej.
 • Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.
 • Wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.
 • Wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Wywłaszczenie następuje za tzw. słusznym odszkodowaniem. Właściciel nieruchomości traci prawo swojej własności, w zamian za stosowną kwotę pieniężną.

Pieniądze wypłacone właścicielom wywłaszczanych nieruchomości są formą rekompensaty ze strony państwa.

Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie innych tzw. specustaw (m.in. specustawy drogowej, kolejowej lub lotniskowej).

W praktyce rzeczoznawcy ustalający wysokość odszkodowania wywłaszczanej nieruchomości opierają się na jej wartości rynkowej. Wpływ na cenę danej nieruchomości ma wiele czynników, wśród których na pierwszym miejscu znajdują się:

 • rodzaj nieruchomości,
 • położenie,
 • sposób użytkowania,
 • przeznaczenie,
 • stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
 • stan nieruchomości,
 • aktualne ceny w obrocie nieruchomościami.

Przy określaniu wartości budynków lub ich części, budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i innych urządzeń, które są posadowione na danej nieruchomości szacuje się koszt ich odtworzenia na innym terenie (w miejscu nowego zamieszkania wywłaszczonej osoby), uwzględniając stopień zużycia takich przedmiotów – pod warunkiem oczywiście, że nie jesteśmy w stanie zastosować metody porównawczej.

W przypadku metody porównawczej możemy zastosować podejście:

 • porównywania parami – porównujemy wówczas nieruchomość wywłaszczaną z podobną nieruchomością, która była przedmiotem sprzedaży na rynku (także z jej ceną),
 • metodę korygowania ceny średniej – do porównania bierzemy kilka lub kilkanaście podobnych nieruchomości do nieruchomości wywłaszczanej, które także były przedmiotem sprzedaży na rynku. Następnie wartość wywłaszczanej nieruchomości jest korygowana w oparciu o średnie ceny nieruchomości podobnych – dokonuje się tego przy pomocy współczynników korygujących, które uwzględniają różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości,
 • metodę analizy statystycznej rynku – przyjmujemy zbiór cen transakcyjnych właściwych do określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na terenie konkretnej gminy.

W rzeczywistości wysokość wypłacanych odszkodowań jest bardzo zaniżana, szczególnie jeśli chodzi o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

W takim przypadku idealnym rozwiązaniem są kancelarie prawne specjalizujące się w pomocy osobom wywłaszczanym. Ich działania pomagają w uzyskaniu znacznie wyższego odszkodowania, niż to zaproponowane przez urzędników.

Jak pomagamy?

Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomości. Nasze działania opierają się na wiedzy i doświadczeniu w pracy z wieloma klientami.

Każda sprawa dotycząca wywłaszczenia jest inna, jednak istnieje szansa na podwyższenie wysokości odszkodowania przyznawanego przez urzędników w ramach toczącego się postępowania.

Wyższe odszkodowanie dla właściciela wywłaszczanej nieruchomości, to tak naprawdę większa szansa na zakup nowej nieruchomości o takim samym standardzie, jak ta którą przyszło oddać na cele publiczne.

https://youtu.be/iMrYWcgQysE

 

O nas

Jesteśmy prawnikami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości.

Zdobyta wiedza i duże doświadczenie pomagają nam od lat skutecznie walczyć w interesie osób wywłaszczanych. Dzięki temu nasi klienci zyskują dużo wyższe odszkodowania, niż te które pierwotnie proponują im urzędnicy.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidulanie, dzięki czemu klient zyskuje pewność dokładnego sprawdzenia wszystkich aspektów jego problemu. Nie działamy szablonowo, zależy nam, aby każdy komu przyszło zmierzyć się z wywłaszczeniem, zyskał odszkodowanie, które w pełni rekompensuje wartość utraconego prawa.

Telefon: 12 307 14 01

ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZENIE – INLEGIS KANCELARIE PRAWNE KRAKÓW

Jana Sobieskiego 6/12
31-136 Kraków

12 307 14 01
kancelaria@wywlaszczenie.krakow.pl

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!