Obowiązki osób wywłaszczonych

INLEGIS Kancelarie Prawne
25 października, 2022

Spis treści:

Jakie skutki dla mnie – jako właściciela nieruchomości – ma ostateczna decyzja ZRID?

Gdy decyzja ZRID staje się ostateczna, prawo własności do wskazanych w niej działek i nieruchomości przechodzi na rzecz Skarbu Państwa (ewentualnie jednostki samorządu terytorialnego), a dotychczasowy ich właściciel traci prawo do ich zbycia.

W jakim czasie muszę udostępnić wywłaszczoną nieruchomość?

Właściciele nieruchomości objętych decyzją ZRID muszą je wydać w ciągu 120 dni od dnia, w którym wydana decyzja stała się ostateczną. Oczywiście właściciel może ją wydać szybciej. Jeśli zrobi to w ciągu 30 dni od daty ustatecznienia się decyzji ZRID, jego odszkodowanie zostanie zwiększone o 5% wartości nieruchomości. Wyjątkiem jest decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jakie skutki wywołuje wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności?

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie której wydawane są decyzje ZRID, daje również organowi możliwość nadania wydanej decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności. Jej postanowienia zaczynają obowiązywać zaraz po jej wydaniu. W przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności nie obowiązuje 120-dniowy okres na wydanie nieruchomości. Właściciele wywłaszczanych nieruchomości mają obowiązek ich niezwłocznego wydania, a także opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń.

Czy osoba ubiegająca się o odszkodowanie za wywłaszczenie musi udowodnić swoje prawa do jego otrzymania?

Tak, to na osobie ubiegającej się o odszkodowanie za wywłaszczenie ciąży obowiązek udowodnienia swoich praw do wywłaszczonej nieruchomości. Dostatecznym dowodem jest wydruk z systemu ksiąg wieczystych. Jeśli jednak właściciele nieruchomości nie widnieją w księgach wieczystych, muszą złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie wpisów księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym. Dowodem dla sądu będzie wypis z ewidencji gruntów otrzymany z urzędu gminy.
Jeśli nieruchomość została przekazana w formie spadku, dostatecznym dowodem jest prawomocne postanowienie sądu o jego nabyciu albo poświadczone notarialnie dziedziczenie.

Pobrałem zaliczkę na odszkodowania, a decyzja ZRID została uchylona/zmieniona. Czy muszę zwrócić pieniądze?

Jeśli w wyniku odwołania się właścicieli wywłaszczanych nieruchomości od decyzji ZRID decyzja ta zostanie zmieniona lub uchylona (w całości lub w części) albo zostanie stwierdzona jej nieważność, a wywłaszczeni pobrali wcześniej zaliczkę na odszkodowanie za wywłaszczenie, to będą oni musieli zwrócić wypłaconą kwotę.

Czy w przypadku „małego wywłaszczenia” muszę udostępnić czasowo inwestorowi działkę? Co, jeśli się sprzeciwię?

O „małym wywłaszczeniu” można mówić wtedy, gdy realizowana inwestycja drogowa wymaga wykonania przez inwestora koniecznych prac na działkach zlokalizowanych poza pasem drogowym (np. przebudowa istniejących sieci energetycznych czy wodociągowych), a ich przeprowadzenie wynika z siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody, jednak realizacja tych działań nie wymaga stałego wywłaszczenia nieruchomości. Właściciele nieruchomości, która zostanie czasowo zajęta, muszą udostępnić ją inwestorowi w określonym przez niego terminie. W przypadku sprzeciwu inwestor będzie mógł wejść na działkę w asyście policji.

 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!