Zakres odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

INLEGIS Kancelarie Prawne
26 sierpnia, 2020

Utrzymywanie polskich dróg w należytym porządku jest bardzo ciężkim i niewdzięcznym zadaniem. W praktyce nie jest możliwe, aby cała infrastruktura drogowa była w należytym stanie i nie dochodziło do jakichkolwiek wypadków. W takiej sytuacji odpowiedzialność zawsze spada na określonego zarządcę drogowego – jaki jest więc jej zakres?

Spis treści:

Kto odpowiada za stan polskich dróg?

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 – 3 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Zarządcami dróg są dla dróg:

krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

wojewódzkich – zarząd województwa,

powiatowych – zarząd powiatu,

gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Za co odpowiada zarządca drogi?

Szkody powstałe na drogach w związku z ich złym stanem technicznym uzasadniają dochodzenie odszkodowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z treścią art. 415 KC, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku wypadków drogowych, które nie powstały z winy ich użytkowników, ani z powodu sił przyrody, odpowiedzialność odszkodowawcza jest w zasadzie zawsze przypisywana konkretnemu zarządcy drogowemu.

Aby można było jednak mówić o możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń finansowych od zarządcy (np. za zniszczone auto, zniszczenie zdrowia kierowcy lub pasażera, a niekiedy nawet i śmierć uczestników ruchu), konieczne jest wykazanie następujących okoliczności:

musi dojść do powstania zdarzenia zawinionego przez zarządcę drogi, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody, np. zaniechanie naprawienia dziury w drodze, nieusunięcie rozlanej na drodze substancji,

dojdzie do uszczerbku u poszkodowanego, np. uszkodzenie koła czy podwozia na skutek wjechania w dziurę znajdującą się na drodze, zniszczenie zdrowia lub utrata życia (w tym drugim przypadku roszczenie przysługuje rodzinie zmarłego),

wystąpi związek przyczynowy pomiędzy ww. zdarzeniem zawinionym przez zarządcę a uszczerbkiem osoby trzeciej, tj. uszkodzenie koła lub podwozia w wyniku wjechania w dziurę znajdującą się na drodze.

Czy zarządca drogi odpowiada za każdy wypadek?

Odpowiadając na powyższe pytanie – nie. Jeśli zarządcy uda się wykazać, że zły stan drogi nie był przyczyną szkody lub był tylko jedną z wielu przyczyn, może skutecznie uwolnić się od swojej odpowiedzialności lub znacząco ją obniżyć.

Podobnie będzie w przypadku zbyt późnego zgłoszenia zdarzenia i roszczeń odszkodowawczych przez osoby uprawnione. Termin przedawnienia tego rodzaju zdarzeń wynosi z reguły 3 lata od chwili pojawienia się szkody, aczkolwiek w niektórych sytuacjach może on ulec zmianie. Warto zatem zadbać o to, by szkoda i żądania z nią związane były kierowane do właściwego zarządcy drogowego w odpowiednim czasie. 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!