Wycena domu wywłaszczanego pod inwestycje celu publicznego

INLEGIS Kancelarie Prawne
21 grudnia, 2023

Coraz większa liczba inwestycji celu publicznego przekłada się na konieczność pozyskania wielu nieruchomości. Nie zawsze będą to działki niezabudowane. Z punktu widzenia osoby wywłaszczanej, jedną z najgorszych sytuacji jest pozbawienie miejsca zamieszkania. Jak odbywa się wycena domu i na co zwrócić uwagę, aby otrzymane odszkodowanie było słuszne?

Spis treści:

Czy można wywłaszczyć zamieszkany dom?

Każda prywatna nieruchomość może zostać wywłaszczona – w zależności od sytuacji – na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Warunkiem jest przeznaczenie jej na realizację celu publicznego oraz przyznanie osobie wywłaszczanej słusznego odszkodowania (art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.).

Katalog celów publicznych wyszczególniono w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn). Uznaje się za nie również przedsięwzięcia wynikające z zapisów różnych specustaw. Obecnie najczęściej realizowane są inwestycje drogowe, związane z sieciami przesyłowymi, a także zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.

Plany polskiego rządu przewidują w najbliższych latach budowę ogromnego lotniska na zachodnim Mazowszu (w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego) oraz szereg powiązanych z nim inwestycji towarzyszących – m.in. budowę Kolei Dużych Prędkości. Wszystkie te inwestycje mogą wiązać się nie tylko z wywłaszczeniami nieużytków i pól uprawnych, ale również zamieszkanych budynków.

Wycena domu będącego przedmiotem obrotu rynkowego

Określaniem wartości nieruchomości w postępowaniach sądowo-administracyjnych zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Dokonując szacunków, sporządzają oni operaty szacunkowe, które są pisemną opinią o wartości nieruchomości (art. 156 ust. 1 ugn).

Preferowaną metodą podczas wyceny nieruchomości niekomercyjnych, do których należą domy, stanowi tzw. podejście porównawcze. Jego zastosowanie wymaga znajomości cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen (§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości, dalej: rozporządzenie).

Do określenia wartości nieruchomości przyjmuje się nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, które były przedmiotem obrotu rynkowego w okresie możliwie najbliższym poprzedzającym datę, na którą określa się wartość nieruchomości. Przyjęcie dłuższego niż dwuletni okresu badania cen wymaga uzasadnienia w operacie szacunkowym (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Cechy nieruchomości podobnych ustala się wykorzystując wszelkie, niezbędne i dostępne dane w zakresie uzasadnionym rodzajem nieruchomości wycenianej i celem wyceny. Mogą to być w szczególności dane zawarte w:

• aktach notarialnych,

• rejestrach cen nieruchomości prowadzonych przez starostów,

• dokumentach planistycznych,

• katastrze nieruchomości,

• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

• informacje pochodzące z oględzin nieruchomości.

Na podstawie znajomości cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, warunków zawarcia transakcji, a także cech tych nieruchomości ocenia się możliwość przyjęcia cen transakcyjnych do wyceny nieruchomości i tworzy się zbiór nieruchomości podobnych stanowiący podstawę wyceny (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Do zbioru nieruchomości podobnych nie mogą być przyjmowane transakcje nieruchomościami, w których wystąpiły szczególne warunki zawarcia transakcji, tj. sprzedaż dokonana w postępowaniu egzekucyjnym, sprzedaż z bonifikatą, sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty lub sprzedaż z odroczonym terminem wydania nieruchomości nabywcy (§ 5 ust. 4-5 rozporządzenia).

W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku (§ 7 rozporządzenia).

Kluczową informacją dla osoby wywłaszczanej jest to, że rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek dokonać oględzin wycenianej nieruchomości i aby jego szacunek był rzetelny warto mu to umożliwić. Odstąpienie od oględzin lub dokonanie ich w ograniczonym zakresie musi zostać w operacie uzasadnione (§ 3 ust. 1-2 rozporządzenia).

Wycena domu niebędącego przedmiotem obrotu rynkowego

O ile wycena domów w stanie surowym od dewelopera zwykle możliwa jest do przeprowadzenia metodą porównawczą, to w wielu przypadkach rzeczoznawcy mogą stanąć przed zadaniem wyceny nieruchomości niebędących standardowo przedmiotem obrotu rynkowego, dla których bardzo trudno znaleźć nieruchomości podobne.

Dotyczyć to może np. zabytkowych domów o niespotykanej obecnie konstrukcji, budynków przekształconych na mieszkalne z zabudowań gospodarczych czy poprzemysłowych (stodół, młynów itp.) lub domów o unikalnym wykończeniu czy funkcjonalnościach. W niektórych rejonach – zwłaszcza w małych miejscowościach – transakcje dotyczące domów zdarzają się wyjątkowo, dlatego trudno skompletować bazę porównawczą.

W powyższych sytuacjach rzeczoznawcy posługują się podejściem kosztowym. Polega ono na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych (art. 153 ust. 3 ugn).

Definicję części składowych gruntu zawarto w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc). Zgodnie z nią do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 kc).

W związku z powyższym, podczas wyceny podejściem kosztowym domów rzeczoznawca majątkowy powinien uwzględniać również np.:

• meble w zabudowie,

• elementy użytkowe/ozdobne (witraże okienne, sztukateria elewacyjna),

• wyposażenie typu sauna, basen czy jacuzzi,

• rośliny ogrodowe rosnące w gruncie (ozdobne krzewy, drzewa),

• instalacje (klimatyzacja, centralne ogrzewanie),

• okna, drzwi, armaturę, schody, balustrady, pokrycia dachów itp.

Wycenie nie będą podlegały ruchomości (wolnostojące meble, sprzęt AGD, samochody, dywany itp.), a także wszelkiego typu elementy, które są nietrwale połączone z nieruchomością i możliwe do odłączenia bez ich zniszczenia oraz utraty funkcjonalności domu (np. obrazy, zawieszone na ścianie telewizory, głośniki itp.).

Czy można powiększyć odszkodowanie za wywłaszczenie?

Należy wiedzieć, że w przypadku m.in. wywłaszczeń na cele drogowe, przeciwpowodziowe, kolejowe czy związane z budową CPK, opróżnienie nieruchomości w przewidzianym w decyzji lokalizacyjnej terminie wiąże się z przyznaniem dodatkowego bonusu w wysokości 5% do wartości nieruchomości. Jeżeli wywłaszczeniu podlega jednocześnie dom, który jest zamieszkany przez właściciela, to może liczyć on z kolei na dodatkowe 10 tys. zł, które stanowi ekwiwalent kosztów przeprowadzki.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osobom tracącym miejsce zamieszkania może w niektórych sytuacjach zostać przyznana nieruchomość zamienna (czasowo lub w ramach odszkodowania). Szerzej przeczytasz o tym w artykule: Nieruchomość zamienna – co to jest i kiedy może zostać przyznana.

Zaniżona kwota odszkodowania za wywłaszczenie domu – co zrobić?

Zdarza się, że ustalona kwota odszkodowania jest zaniżona. Strona ma prawo odwołać się od decyzji do organu II instancji w terminie 14 dni od poinformowania o jej wydaniu. Trzeba przy tym pamiętać, że odwołanie musi wynikać z faktycznego naruszenia przepisów. Nie zostanie ono uznane, jeżeli spowodowane będzie wyłącznie subiektywnym odczuciem właściciela nieruchomości, a nie wydaniem decyzji niezgodnie z prawem. Istnieje wiele przesłanek mogących spowodować uchylenie decyzji o odszkodowaniu. Należą do nich w szczególności:

• błędy rachunkowe,

• wycena podejściem nieadekwatnym w danej sytuacji,

• przyjęcie niedostatecznej liczby nieruchomości do porównania (w wycenie podejściem porównawczym),

• nieuwzględnienie wszystkich części składowych nieruchomości (w wycenie podejściem kosztowym),

• nieuzasadniony brak oględzin skutkujący nieprawidłowym opisem nieruchomości,

• niezastosowanie lub błędne zastosowanie tzw. zasady korzyści (przeczytaj: Zasada korzyści podczas wyceny nieruchomości).

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wycena nieruchomości jest rzeczą skomplikowaną, dlatego może dokonywać jej wyłącznie uprawniony rzeczoznawca majątkowy posiadający tzw. wiedzę specjalną. W związku z tym samodzielne określenie, czy istnieją podstawy do uchylenia decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w większości przypadków będzie dla strony bardzo trudne. W takiej sytuacji, często niezbędna okazuje się ekspertyza dokonana przez prawnika z doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Źródła:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!