Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

INLEGIS Kancelarie Prawne
3 lipca, 2022

Tereny pod inwestycje na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wywłaszczane są w trybie administracyjnym za słusznym odszkodowaniem. Jednak nie zawsze nieruchomość podlegająca wywłaszczeniu ma uregulowany stan prawny. Brak wiedzy na temat jej właściciela nie zwalnia inwestora od ustalenia należnego odszkodowania.

Spis treści:

Na czym polega nieuregulowany stan prawny nieruchomości?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić na czym polega nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy nieruchomość objęta wywłaszczeniem nie ma założonej księgi wieczystej oraz brak jest innych dokumentów umożliwiających ustalenie prawa własności do niej.

O nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości można mówić również w sytuacji, kiedy dotychczasowy właściciel działki zmarł a po jego śmierci nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Tym samym nie jest ustalone prawo własności do nieruchomości. 

Obwieszczenia informujące o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

W przypadku braku informacji o prawnym właścicielu nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu starosta zobowiązany jest podjąć odpowiednie kroki zmierzające do ustalenia prawa własności.

W tym celu ma obowiązek opublikowania obwieszczenia informującego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego wobec danej nieruchomości. Informacja ta powinna zostać rozpowszechniona nie tylko na stronie internetowej urzędu, ale również w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Jeżeli w ramach wywłaszczenia planowany jest podział nieruchomości, to opublikowany przez urząd komunikat również musi o tym informować. 

Termin na przedstawienie dokumentów 

Po publikacji obwieszczenia o planowanym wywłaszczeniu organ ma obowiązek oczekiwać na zgłoszenie się potencjalnych właścicieli nieruchomości. Ci mogą w ciągu 2 miesięcy od daty publikacji informacji przedstawić dokumenty potwierdzające prawo własności. Jeżeli takie osoby się zgłoszą, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe. 

Pamiętaj! Samo zgłoszenie się do organu nie wystarczy. Państwo – jako właściciele danej nieruchomości – mają obowiązek udokumentować przysługujące Państwu prawo własności. W tym celu należy przedłożyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia nieruchomości czy akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli jednak w ciągu 2 miesięcy nie uda się odnaleźć prawowitych właścicieli, po upływie ww. okresu organ ma prawo wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe. Informację na ten temat również musi opublikować w formie obwieszczenia.

Takie działanie ma umożliwić zgłoszenie swoich praw własności w trakcie prowadzonego postępowania wywłaszczeniowego. 

Brak właściciela a odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomosci

Brak informacji o prawowitym właścicielu wywłaszczanej nieruchomości w żaden sposób nie blokuje realizacji planowanej inwestycji. Prawowity właściciel działki może zgłosić się do właściwego organu również po zakończonym postępowaniu.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym inwestor również ma obowiązek wypłaty należnego odszkodowania za wywłaszczenie.

Jeśli właściciel nieruchomości jest nieznany, odszkodowanie to wpłacane jest do depozytu sądowego, w którym będzie przechowywane przez okres 10 lat. 

Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości

Państwo, jako właściciele nieruchomości potencjalnie przeznaczonych do wywłaszczenia, powinni odpowiednio wcześnie zadbać o uporządkowanie ich stanu prawnego. Szczególnie jeśli dotychczasowym właścicielem był niedawno zmarły członek rodziny.

Uregulowanie kwestii spadkowych do podstawowy warunek pozwalający na ubieganie się o należne odszkodowanie.

Wprawdzie mają Państwo gwarancję, że należne za wywłaszczenie pieniądze będą przechowywane w depozycie do momentu uregulowania kwestii własności. Jednak w tym przypadku tracą Państwo jednocześnie możliwość walki o ewentualne podwyższenie kwoty odszkodowania.

Poza tym konieczność uregulowania prawa własności znacznie wydłuży wypłatę należnej kwoty. 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!