Co to jest decyzja ZRID?

INLEGIS Kancelarie Prawne
23 lipca, 2022

ZRID to skrót od określenia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez właściwego wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich lub starostę w stosunku do dróg powiatowych i gminnych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID składa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub właściwy zarządca drogi, w przypadku dróg lokalnych.

Spis treści:

Specustawa drogowa

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawa drogowa.

W sprawach nieuregulowanych w specustawie pomocniczo stosuje się przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń. 

Wydanie decyzji ZRID

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej niesie za sobą szereg skutków prawnych, które omówimy poniżej. Istotnym jest, aby pamiętać iż mają one charakter administracyjny a co za tym idzie nie wymagają zgody stron, których dotyczą a w szczególności właścicieli nieruchomości objętych decyzją.

Przejście własności nieruchomości na Skarb Państwa lub właściwego zarządcę drogi następuje z mocy prawa a nie poprzez zawarcie u notariusza umowy pomiędzy stronami.

Najważniejszymi skutkami wydania decyzji są:

  • podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora
  • przeniesienie własności nieruchomości z dotychczasowego właściciela na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządową
  • udzielenie pozwolenia na budowę drogi.

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID

Co do zasady wyżej omówione skutki występują po tym jak decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna lub prawomocna. Skutek ten następuje po rozpatrzeniu przez organy wyższego szczebla wniesionych środków odwoławczych.

Specustawa pozwala jednak wnioskować o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wymagalności. Prawo to stało, się powszechnie przyjętą regułą na inwestycjach drogowych.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwala na realizację wybranych uprawnień wcześniej. W szczególności inwestor jest uprawniony do zajęcia nieruchomości objętych decyzją z rygorem natychmiast po jego nadaniu.

W praktyce pozwala to firmie budowlanej będącej wykonawcą na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia praktycznie w dniu wydania decyzji ZRID. Jeśli dotychczasowy właściciel będzie próbował to uniemożliwić, mogą w stosunku do niego zostać zastosowane środki przymusu przy udziale policji. 

Odwołanie od decyzji ZRID

Każdej ze stron objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje prawo do odwołania.

Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla, tj. od decyzji starosty do wojewody a od decyzji wojewody do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od prawidłowego zawiadomienia strony.

Wniesienie odwołania przez jedną ze stron powoduje, że decyzja nie stanie się ostateczna a więc wywołuje pewne skutki prawne również dla innych osób nią objętych.

Odwołanie nie odniesie oczekiwanego skutku, jeśli wyraża tylko brak zgody wywłaszczonego. Decyzja ZRID zostanie uchylona lub zmieniona, tylko jeśli narusza przepisy prawa. 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!