Kto wypłaca odszkodowanie za wywłaszczenie

INLEGIS Kancelarie Prawne
24 maja, 2023

Wywłaszczenie ingeruje w chronione przez konstytucję prawo własności. Dlatego możliwe jest tylko w określonych ustawowo przypadkach i za słusznym odszkodowaniem. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto jest zobowiązany do jego wypłaty.

Spis treści:

Polskie prawo nie przewiduje obecnie wywłaszczeń bez odszkodowania. Dodatkowo w ustawie zasadniczej wskazano, że odszkodowanie musi być słuszne, a pozbawienie mienia dokonane na cele publiczne (art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.). Odszkodowanie przysługuje osobom wywłaszczonym z prawa własności do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, jak i ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności.

Należy przy tym zaznaczyć, że wywłaszczenie możliwe jest jedynie na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (art. 113 ust. 1 ugn). Nie ma więc możliwości wywłaszczenia mienia pod budowę prywatnego szpitala czy niepublicznej szkoły (por. art. 6 ugn).

Kto ustala wysokość odszkodowania za wywłaszczenie?

W zależności od rodzaju celu publicznego, decyzję o wywłaszczeniu wydaje każdorazowo odpowiedzialny za to ustawowo organ. Ten sam organ ustala również wysokość odszkodowania za wywłaszczenie. W przypadku wybranych celów publicznych wygląda to następująco:

 • Inwestycje drogowe – wysokość odszkodowania ustala wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych (art. 11a ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dalej: uzrid).
 • Inwestycje przeciwpowodziowe – wysokość odszkodowania powinien stanowić efekt negocjacji pomiędzy inwestorem a osobą wywłaszczaną (art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dalej: uzbp), a w przypadku braku porozumienia decyzję ustalającą jego wysokość wydaje wojewoda (art. 20 ust. 2 uzbp).
 • Inwestycje na cele kolejowe – decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda (art. 9y ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dalej: utk).
 • Inwestycje związane z budową CPK – odszkodowanie ustala wojewoda w drodze decyzji (art. 29i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dalej: ucpk).
 • W przypadku innych wywłaszczeń na cele publiczne, jeżeli warunków nie regulują odmiennie ustawy specjalne, to odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej: ugn).

Termin wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ugn, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu – jeżeli była wydana decyzja o wywłaszczeniu jednocześnie ustalająca wysokość odszkodowania. Dużo częściej jednak wydawana jest odrębną decyzja o odszkodowaniu, często już po fizycznym zajęciu nieruchomości, a w tej sytuacji jego zapłata następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna (art. 132 ust. 2 ugn).

Decyzjami ostatecznymi są takie decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Do wypłacenia należnej kwoty odszkodowania przyznanego w wyniku wywłaszczenia nieruchomości zobowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeszło prawo własności nieruchomości (inwestor).

W przypadku wywłaszczenia pod drogi wygląda to następująco (por. art. 1 ust. 2 uzrid):

 • drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA);
 • drogi wojewódzkie – marszałek województwa;
 • drogi powiatowe – starosta powiatowy lub prezydent miasta w przypadku powiatu grodzkiego;
 • drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wypłat mogą również dokonywać podległe odpowiednim organom – i reprezentujące je w tej sytuacji – jednostki organizacyjne typu zarząd dróg powiatowych, wojewódzkich itp.

Jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, to przez długie lata nie powstawały nowe torowiska i raczej likwidowano połączenia. Jednak ambitne plany polskiego rządu przewidują w najbliższych latach realizację blisko 1800 km inwestycji. Ma mieć miejsce zarówno budowa nowych linii, jak i przebudowa istniejących. Wypłat pieniędzy z odszkodowań dokonywać będą PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, a także Spółka Celowa CPK (np. w przypadku budowy Kolei Dużych Prędkości). Specustawa przewiduje też możliwość realizacji inwestycji kolejowych przez jednostki samorządu terytorialnego, więc i one mogą w określonych sytuacjach wypłacać pieniądze (art. 9o ust. 1 utk).

Podmiotami najczęściej przeprowadzającymi inwestycje przeciwpowodziowe, a przez to odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowań, są obecnie Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, rzadziej Urząd Morski. Na mocy specustawy cele publiczne w tym zakresie mogą realizować także jednostki samorządu terytorialnego (np. w przypadku budowy gminnych zalewów), a także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (art. 2 pkt 2 uzpb).

Podczas wywłaszczeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego odszkodowania wypłacane będą natomiast każdorazowo ze środków Spółki Celowej CPK (art. 17 pkt 8 ucpk).

Wypłata odszkodowania za wywłaszczenie – podsumowanie

Odszkodowanie za wywłaszczenie wypłaca inwestor, na wniosek którego dany organ wydał decyzję o zezwoleniu na realizację celu publicznego oraz ustalił kwotę odszkodowania. Często przy tym organ ustalający wysokość odszkodowania jest jednocześnie inwestorem (np. w przypadku budowy dróg powiatowych). Budzi to kontrowersje i bywa przedmiotem krytyki.

Problemem dla strony są opóźnienia administracyjne, przez co ustawowe terminy związane z ustaleniem i wypłatą odszkodowań są nagminnie przekraczane. Opieszałość organów jest szczególnie częsta w przypadku wywłaszczeń realizowanych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności, w ramach której inwestor ma prawo od razu zająć nieruchomość, a dopiero następnie ustalana jest wysokość odszkodowania.

Opóźnienia są częste również w przypadku odwoływania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, a całe takie postępowanie może przeciągnąć się na miesiące lub nawet lata. Legislator przewidział tutaj jednak pewne rozwiązanie – strona może zażądać wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania. W zależności od rodzaju celu publicznego wynosi ona od 70 do 100% kwoty odszkodowania i wypłacana jest przez podmiot zobowiązany do jego wypłaty.

Podstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!